Etikettallmoge
Läst 5348 ggr
Loet_old
2009-04-20, 12:40

Jordbruksmedalj

Har ärvt en medalj som delades ut av hushållningssällskapet i norrbottens län. medaljen började präglas år 1877 som delades ut till bönder för någon insats i jordbruket.

Har hört i unga år av min farfar vad priset bestod av,som jag idags dato inte kan komma ihåg vad det var.

Framsidan på bilden består av landskapsvapen + jordbruksredskap.

Min undran är om någon känner till för den bör ju ha delats ut i andra landskap också. och vad priset bestod av.

Loet_old
2009-04-20, 12:42
#1

Skickar även bild på baksidan.

Text Oscar den andre sveriges och norges konung.

chrissan
2009-04-20, 12:49
#2

Man fick dessa för insatser i jordbruket, kvinnor fick ofta för god mjölkproduktion. Det bör finnas ett arkiv för Norrbottens hushållningssällskap där man kan ha tur och se varför han fick priset. Min far var hedersledamot i hushållningssällskapet så varje år fick man vara med på prisutdelningar, det fanns en mängd olika "grenar".

Några Medaljer kan du läsa om här, sista sidorna.

Cheyenne
2009-04-20, 12:52
#3

Ja, man kunde tex få medalj för odlingsflit har jag för mig.

Loet_old
2009-04-20, 14:03
#4

Tack för tipsen,#2 ska kolla om dom har några uppgifter.

#3 ja ,jordbruket var ju brett område.

AndersE
2009-04-20, 14:37
#5

#0 Vilket trevligt minne att ha! Och naturligtvis ännu trevligare om du kan presentera historian bakom.

Loet_old
2009-04-20, 14:51
#6

#5 Om jag kunde det så skulle jag ha berättat den. det enda jag vet om medaljen är att den har tillhört min farfars far som dog 1945. mer vet jag inte om medaljen, när jag fick ärva den så var min farfar också bortgången. så man kan bara spekulera.

pertho
2009-04-20, 15:24
#7

Hushållningssällskapen bildas i allmänhet i början av 1800-talet. Det fanns/finns(?) ett i varje län. Syftet var att befrämja jordbruk och boskapsavel i landet. I början var det i allmänhet Landshövdingen som var ordförande och sällskapen finansierades huvudsakligen av staten och landstingen. Ett kuriosum: I början av 1900-talet var andel i brännvinsförsäljningen den största posten i inkomstbudgeten. Sällskapen delade ut pengar, dels som projektbidrag, dels som belöningar för "odlargärning" eller liknande.

pertho
2009-04-20, 15:53
#8

Ett nytt försök att få med mina exempel.

1823 ansökte Husby-Rekarne socken i Sörmland om bidrag och belöning. Först bidrag till uppodling av en äng på Prästgårdens ägor. Efter projektbeskrivningen står det i protokollet från sockenstämman:
"Sedan denna skrift blifvit inför Församl. Resp. Ledamöter upläst, yttrades allmänneligen, at dess innehåll befants till alla delar instämma så väl med verkliga förhollandet, som Församl: önskan, at till Kongl: Husholls sällskapets i Nyköping kännedom, detta nyttiga odlings företag wöedsameligen anmäla. 2:nne befimtliga Chartor öfver Prästegården företeddes, den ena författad och beskrifven år 1647 af framlidne Landtmätaren Johan Larsson Groth samt renoverad vid Kongl: Landtmäteri Contoret år 1764 af Olof Bergensson[?] ., den andra affatta år af Förste Landtmätaren i Södemanland Herr Gust. Jungström, granskades och syntes ängens upgifna längd 360 famnar och bredden 130 dito tämmeligen bedtämt upgifven."

Därefter angående belöning i efterhand:
"Framgafs och uplästes samt godkändes 2:nne Synings Instrumenter å de odlingar hvilka Olof Pehrsson i Hässeltorp, afledne Nämndemannen Pehr Pehrsson i Husby och sedermera Sonen Anders Pehrsson så wäl fullbordat, at Kyrko-Rådet för allmänna Hushollsärenderne icke kunnat annat än hos Kongl Hushollssällskapet anmäla desse till erhållande af någon belöning hvilket Församl: äfven witordade."

Bjornen
2009-04-21, 10:35
#9

Hushållningssällskapen startade från slutet av 1700-talet till framemot mitten av 1800-talen. Fortfarande finns det Hushållningssällskap i hela landet men genom sammanslagningar så finns det inte en länsorganisation i varje län. Nästan varje socken (alla?) bildade egna Hushållningsgillen (de har nyligen ombildats till lokala Hushållningssällskap genom stadgeändring). Från början fick man ansöka om ledamotskap (medlemsskap) i Hushållningssällskapen. Det var alltså inget öppet medlemsskap men numera är det öppna medlemsföreningar.

Från det blev förbjudet att bränna sitt eget brännvin så utdelades brännvinsskatten till Sällskapen och det innebar att många sällskap lyckades skrapa ihop stora tillgångar i form av större gårdar där man gjorde många försök med olika grödor och nya redskap. Där bedrevs också mycket jordbruks- och trädgårdsutbildning.

Många skolträdgårdar tillkom genom Hushållningssällskapens försorg.

Många olika uppmuntringar till flit, nytänkande och god kvalitet premierades med olika priser och prisutdelningar. Det finns alltid i protokoll om dessa premieringar. Tryckta protokoll finns ofta på länsbiblioteken och annars hos Hushållningssällskapet eller någon arkiv såsom Folkrörelsearkiv eller Länsmuseum.

Loet_old
2009-04-21, 12:39
#10

Tack för tipsen, hushållningsällskapet i norrbotten hade bara uppgifter från 1948 och framåt.

Hushållningssällskapet rekommenderade norrbottens minne som har arkiverade matrial.

Upp till toppen