Annons:
Etikettsläktforskning
Läst 2530 ggr
Cheyenne
3/11/08, 5:05 PM

Dödboken Nyköping östra

Någon med tillgång till dödboken för Nyköping Östra 1855 och kan kika på dödsorsaken för två barn?

Johan Vilhelm August Leijen, död 1855 28/8 samt

Jenny Maria Charlotta Leijen, död 1855 12/8.

Båda var barn till Per Johan Wilhelm Leijen samt Anna Charlotta Berg.

Tacksam!

Annons:
perth
3/11/08, 5:52 PM
#1

Nyköping Östra E:1 innehåller tyvärr inga uppgifter om dödsorsak.

zachs
3/11/08, 5:52 PM
Bild 1. Klicka för att öppna i full storlek.
#2

Hittade dom i Nyköpings stadsförsamling E:1 Bild 57 GID 2571.54.14100

Tyvärr står ingen dödsorsak men alla nedanför på sidan dör av kolera.

Cheyenne
3/11/08, 5:57 PM
#3

Tack båda!

Johan Vilhelm August var knappt 3 år när han dog och systern Jenny Maria Charlotta bara 3 veckor så dödsorsakken kan ha varit vad som helst.

svenne
3/11/08, 7:55 PM
#4

Åldersdomssvaghet kan ju i alla fall uteslutas.Glad

chrissan
3/11/08, 8:08 PM
#5

Om resten var kolera så är det troligt att deras död har med det att göra, åtminstone den äldste. Men det var svårt att skilja från "vanlig" spädbarnsdiarré, som var den vanligaste dödsorsaken för späda barn.

perth
3/11/08, 9:47 PM
#6

Det finns det året 13 kolerafall mellan den 3. och den 26 september. Alla, utom ett barn till ett av koleraoffren, 23 år eller äldre. Det är kanske möjligt att en koleraepidemi börjar med ett spädbarn och sedan nästan bara drabbar vuxna, men för mig som  lekman verkar det mindre troligt.

Annons:
chrissan
3/11/08, 10:12 PM
#7

Om kolerafallen kommer senare än dessa barns död så kanske den inte är orsaken. Visserligen kan barn få kolera men tydligen ligger dödsfallen tidigare. (Barn dör snabbare - de har lättare att drabbas av vätskebristen som är den egentilga dödsorsaken). Så "okänd" barnsjukdom, dvs vanligen diarré (det är ju rötmånad dessutom) kan vara orsaken. Det är inte säkert att den lilla flickan enbart ammades trots sin ringa ålder.

Cheyenne
3/11/08, 11:03 PM
#8

Tack för era funderingar. Jag lär mig mycket genom att ta del av er kunskap. De två barnen var äldre syskon till min mormors mormor Jenny Augusta Leijen och båda föräldrarna var av resande släkter. Jag har kikat i hfl samt i fl för Nyköping Östra och förvånande nog omnämns fadern som dräng dock med noteringen i en hfl att han dömts för 1:a resan stöld vilket jag redan kände till.

perth
3/13/08, 11:26 PM
#9

Koleran var ju under många år ett verkligt gissel på många platser i vårt land. Även om nedanstående  inte direkt hör till rubrikens fråga fråga och dessutom är i längsta laget, vill jag ändå lyfta fram ett dokument som visar hur man i en sörmländsk bondsocken förberedde sig för en fruktad koleraepidemi. Detta är ett utdrag ur Sockenstämmoprotokoll för Husby-Rekarne 1831-09-25. Förslaget hade utarbetats av en särskild kommitté inom socknen.

"Förslag till försigtighetsmått mot Cholera morbus i Husby.

1:o. Sjukhus utses tre i förhållande till Socknens folkmängd och local. I Tandla By en afskild högt liggande byggning med 4 rum, i Nyängen en byggnad med 3 rum och i Husby nedergård en dito med 3 rum.
Dessa sjukhus förses hvardera med 8 sängar, tillsammans 24.
Persedlar i linne och yllevaror till dessa sjukhus fordra till lintyg och lakan 1704 aln. lärft, till kuddar, nattrockar och sängbottnar 1822 aln. Buldan, 24 st. Hårtäcken, 8 st. filtar och 48 par strumpor, hvilket alltsammans efter nu gångbara priser skulle kosta omkring 800 Rdl. Banco. Härmed må dock Församlingen ej i förtid betungas, utan anskaffas dessa effecter, då nöden kräfver dem, likväl så, att de förut villkorligt äri påtingade. Och till än vidare lättnad lakan, sjortor, må hända äfven strumpor kunna påräknas inom Socknen af dylika redan brukade, men för ändamålet ändå tjrnliga plagg. Öfrige föreskrifne Sjukhuseffecter anskaffas efter behof.

2:o. Sjuksköterskor utses en för hvart sjukhus. Sjukvaktare och likbärare fyra. Dessa undfå i dagspenning 32 sk. Banco. För lika arfvode, betingas för hvart sjukhus en person, som besörjer matlagningen och hushållningen. Skulle inga frivilligt åtaga sig dessa functioner, så måste de tillsättas genom lottning efter matlag. Alla, utom öfverårige, vanföre och barn, må underkasta sig detta onus. Härifrån undantagas likväl a. Sundhetsnämndens ledamöter med deras hushåll, b. Soldater, c. fattige Torpare och Backstuhjon, med flere än 3 barn, så länge dessa barnen neml. äro friska och hemma. Kräfva de åter vård på Sjukhusen, då åligger den omtalte pligten Föräldrarne. Statfolk på en och samma gård räknas för ett matlag.

3:o. Medlen till alla erforderliga kostnader bestridas af hela Församlingen: Hemmansägare, Brukare, Torpare, Soldater, Inhyses- och Backstuhjon samt Statfolk på det sätt, att allt bringas i form af mantal, de verklige oförmedlade och minsta delen 1/32del. Denna Mantalsreglering uppgöres på sätt, som följer: [Överhoppat här]
Till hjelp vid blifvande kostnader, uppoffras halfva FattigCassan, halfva MagazinsCassan och 1/3 af Magazinets spannmål, hvilken likväl efter den befarade farsotens öfvergång, genom ny insättning, som inom 3 år bör vara verkställd, återbringas till sitt förra belopp. De af Församlingen utgående medel, hvilka i mån af behofvet genom Sexmännen uppbäras, förvaltas af en Sundhetsnämndens Ledamot, som månatligen redogör och ombytes. När contant tillgång brister, upptages erforderligt lån mot hela Församlingens Borgen: (en för alla och alla för en).
(Skulle dock ej mer kräfvas än det, hvartill Cassornes och Magazinsfondens projecterade uppoffring uppgår, eller om afgifterna äfven i mindre mån öfverstiga detta belopp, då skonas de publika medlen och kostnaden vidkännes endast af Socknen.)

4:o. SundhetsNämndens Ledamöter undfå hvar och en sitt utstakade särskilta district att bevaka, och åligger dem, att härvid förfara på sätt Kongl. Majts nådiga kungörelse af den 9 sistledne Julii föreskrifver. Ordföranden, som har uppsigt öfver det hela, är dock frikallad från denna enskilta åtgärd.

5:o. Ersättning åt dem, som för sjukhusens skull måste utflytta och derigenom till äfventyrs lida förluster, bestämmes efter ompröfning af Sundhetsnämnden.

6:o. Omyndiga och medellösa barn efter Föräldrar som dö af Cholera morbus, underhållas på Församlingens gemensamma bekostnad efter här ofvan antagne grund.

7:o. Vid hvarje sjukhus skall utses tjenlig begrafningsplats åt dem, som dö af Cholera, och om dödligheten olyckligtvis skulle blifva så stor, att de utsedde likbärarne ej kunna upptaga erforderliga grafvar, så biträdes de af öfriga Socknens Ledamöter efter tour.
 Sålunda vare föreslaget intyga
[Underskrifter.]
Med detta Förslag förklarade sig alla, tämmeligen allmänt närvarande, nöjde och kommer det således att såsom lag härefter gälla.
[Underskrifter.]"

Husby socken förskonades från koleran under de kommande åren. Dessa åtgärder behövde aldrig tillgripas.

K
4/1/24, 2:42 AM
Bild 1. Klicka för att öppna i full storlek.
#10

#0: Hej Cheyenne

Jag har en fråga som rör Jenny Augusta Leijen och hennes hennes dotter Elsa Maria Charlotta. Du har lagt ut ett fotografi på E M C.
Jag har ett fotografi där min morfar, som var fosterhemsplacerad hos Jenny A L, finns med samt några för mig okända kvinnor och barn. Efter att ha sett ditt fotografi är jag säker på att Elsa M C är med på mitt fotografi, som barn. I mitten av gruppen.

Det skulle vara väldigt intressant om du kan bekräfta det, och kanske känna igen om eventuellt Jenny A också finns med? Vi vet att vår morfar hade det bra hos Jenny A och bodde hos henne under ett flertal år. Fotografiet är taget 1895-1900 av fotografen Alfred Michelsen som hade sin atelje på Köpmangatan 21 i Örebro.

Tacksam för information.

Fornöga
4/1/24, 9:50 AM
#11

#10 Dessvärre har inte Cheyenne skrivit något här sedan 2015 och hon besökte sidan senast i februari 2023, så chansen är kanske inte så stor att hon ser din fråga. Ingen av de andra i tråden verkar heller inte var aktiva längre (med undantag för Svenne, som tittade in i januari i år). Fast någon annan kanske svarar?


Re:tired.

K
4/2/24, 1:39 PM
#12

#11: Okey, tack för informationen.
Det finns väl inget annat sätt att få reda på vem Cheyenne är, dvs namn att kunna kontakta?
Mvh Kerstin

Fornöga
4/2/24, 1:45 PM
#13

#12 Nej, det är ju anonymitet som råder på iFokus, men kanske någon här känner C. personligen och kan förmedla en kontakt eller berätta att hon fått en fråga i en tråd.


Re:tired.

Annons:
Upp till toppen
Annons: