2014-08-21 10:15 #0 av: Alsterolle

Hittade just en mycket trevlig skrift som bl.a. behandlar husförhör, läskunnighet mm.
Mycket av intresse för en släktforskare.

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:377949/FULLTEXT01.pdf